เกี่ยวกับหมอมด


เกี่ยวกับผู้เขียน

ทพ.อภิชาติ ลีนานุรักษ์ (หมอมด) จบการศึกษาระดับมัธยมที่โรงเรียนปรินส์รอยแยล (PRC) จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปริญญาโท สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)

นอกเหนือจากการเป็นทันตแพทย์ หมอมดมีความสนใจในศาสตร์ด้านจิตวิทยาหลากหลายแขนง และศึกษาต่อในศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น NLP , Coaching , Facilitation , Satir , CBT โดยเฉพาะศาสตร์ด้านภาษากาย (Body Language) และการแสดงออกทางใบหน้า หรือ สีหน้า (Facial Expression) ซึ่งหมอมดจะชอบและหลงไหลเป็นพิเศษ หมอมดเขียนบทความเป็นการวิเคราะห์ภาษากายไว้เป็นจำนวนมากในเวปไซด์ส่วนตัวชื่อ Bodylanguageclassroom.com เป็นเสมือนห้องเรียนเพื่อเผยแพร่และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน และหมอมดยังทำงานบรรยายในหัวข้อภาษากายแก่หน่วยงานรัฐและเอกชน

นอกจากนี้ในวงการทันตแพทย์ หมอมดยังเป็นที่รู้จักในฐานะอาจารย์ด้านการตลาดสำหรับธุรกิจทันตกรรม และมีผลงานเป็นหนังสือชื่อ “การตลาดสำหรับธุรกิจทันตกรรม” ซึ่งเป็นหนังสือด้านการตลาดสำหรับธุรกิจทันตกรรมเล่มแรกของวงการทันตกรรมของประเทศไทยวางจำหน่ายในปี 2017 ในร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ และได้รับเชิญให้บรรยายในหัวข้อด้านการตลาดแก่คณะทันตแพทย์และหน่วยงานในวงการทันตกรรมอย่างสม่ำเสมอ

ที่มาของเวปไซด์

เว็บไซต์นี้คือห้องเรียนสำหรับทุกคนที่สนใจภาษากาย (Body Language) จิตวิทยา (Psychology) การอ่านสีหน้าและการแสดงออกทางใบหน้า (Facial expression) ทุกบทความเป็นการวิเคราะห์และเรียบเรียงโดยมีจุดประสงค์เพื่อการศึกษาและเพื่อเพยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน โดยเน้นข้อมูลอ้างอิงที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น งานวิจัย หนังสือและเอกสารตีพิมพ์ทางวิชาการ

ถ้าผู้อ่านได้พบข้อความใดที่เขียนผิด พบมีการใช้คำผิด หรือ มีข้อมูลส่วนใดผิดพลาด ขอท่านได้กรุณาอีเมลมายัง bodylanguageclassroom@gmail.com เพื่อผู้จัดทำจะได้แก้ไขและประโยชน์แก่ผู้อ่านมากที่สุดตามเจตนารมณ์ของเวปไซด์แห่งนี้ และถ้ามีผู้หนึ่งผู้ใดรู้สึกว่าตนได้ถูกละเมิดจากบทความใดในเวปไซด์แห่งนี้ ทางทีมงานพร้อมที่จะพิจารณาปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลง หรือ ลบออก เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการเคารพสิทธิส่วนบุคคลตามรัฐธรรมนูญแห่งประเทศไทย

บุคคลอ้างอิงในบทความต่าง ๆ ในเว็บไซต์จะคัดเลือกมาจากหลายวงการ เช่น นักการเมือง นักแสดง นักร้อง นักกีฬา นักธุรกิจ และบุคคลสาธารณะที่ปรากฎในสื่อสาธารณะ เช่น ข่าว รายการโทรทัศน์ งานแถลงข่าว สัมภาษณ์ รายการในยูทูป (youtube) เป็นต้น การตีความและอธิบายภาษากายในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนพรรคการเมืองใดหรือโจมตีกลุ่มการเมืองใด และไม่มีจุดประสงค์ที่จะละเมิดหรือสร้างความเสียหายแก่บุคคลใดทั้งสิ้น บทความทั้งหมดเป็นเพียงบทความเพื่อการเรียนรู้ภาษากายโดยอ้างอิงสถานการณ์ที่เกิดตามภาพที่ปรากฎในวีดิโอเท่านั้น จึงไม่ได้เป็นตัดสินหรือให้การวินิจฉัยเพื่อเจาะจงบุคคลใดทั้งสิ้น

ติดต่อเพื่อขอสิทธิ์ในการคัดลอก เรียบเรียง หรือ ตีพิมพ์บทความ ที่ Email : bodylanguageclassroom@gmail.com
หรือ Line : 0647465476ติดต่อ

Line Open Chat (ลิ้ง)

Email : Bodylanguageclassroom@gmail.com

Tel : 0815300094


การสอน/บรรยายที่ผ่านมา

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ หลักสูตรในโครงการ “SCB weshare” หัวข้อ ถอดรหัสภาษากาย (พศ.2564-2565)
 • สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลากรศาลยุติธรรม หลักสูตร “ผู้อำนวยการระดับสูง” รุ่นที่ 7 หัวข้อ ถอดรหัสภาษากาย (31/1/2566)
 • สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลากรศาลยุติธรรม หลักสูตร “ผู้พิพากษาประจำศาล (ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 75)” หัวข้อ การวิเคราะห์คำพูดผ่านภาษากาย (17/2/2566)
 • สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลากรศาลยุติธรรม หลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่ 27 หัวข้อ การวิเคราะห์ภาษากาย (31/3/2566)
 • สโมสรนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราช หัวข้อ การอ่านคนผ่านภาษากาย (25/2/2566)
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สอนในวิชา DTID 421 – Interpersonal Relationship and Communication skill for medical personnel หัวข้อ Master communication for dental practice วันที่ 18/1/66 
 • สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลากรศาลยุติธรรม หลักสูตร “ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น” รุ่นที่ 8 หัวข้อ วิเคราะห์เจตนาและอารมณ์ผ่านภาษากาย (3/5/2566)

บริการงานสอนและจัดหลักสูตรอบรม

(ทุกอย่างจะเน้นเกี่ยวกับภาษากายเป็นหลัก)

บรรยาย/ปาฐกถาพิเศษ (Keynote speaking)

งานสอนบรรยาย (Lecture)

การฝึกอบรม (Training / Workshop)

โคชชิ่ง (Coaching)

งานที่ปรึกษา (Consulting)

งานสอนออนไลน์ตัวต่อตัว ( 1 on 1 online training)

ภาษากายสำหรับนักแสดง (Body Language of Actor/Actress)


ตัวอย่างหลักสูตรที่เคยจัดอบรม โดยหมอมด

 • Body Language in Advance sales : ภาษากายสำหรับงานขาย (เหมาะสำหรับ : พนักงานขาย นักขาย ลูกค้าสัมพันธ์)
 • Body Language for trust building : การเพิ่มความน่าเชื่อถือผ่านภาษากาย (เหมาะสำหรับ : ผู้บริหาร หัวหน้างาน ผู้นำ)
 • Body Language for advance communication : การสื่อสารผ่านภาษากายขั้นสูง ( เหมาะสำหรับ โค้ช อาจารย์ วิทยากร)
 • Crisis management in service business : ดับไฟและไกล่เกลี่ยในงานบริการ (เหมาะสำหรับ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ หัวหน้างาน ผู้นำองค์กร)
 • Body language Analysis : วิเคราะห์เจตนา และอารมณ์ผ่านภาษากาย
 • ฯลฯ

ติดต่อ

Email : Bodylanguageclassroom@gmail.com

Tel : 0815300094