บรรยายและงานสอนที่ผ่านมา

อาจารย์สอนหัวข้อถอดรหัสภาษากาย ธนาคารไทยพาณิชย์ ปี 2565 ถึง ปัจจุบัน
ร่วมบรรยายในเพจ เลี้ยงลูกเล่นดนตรี
สัมภาษณ์หมอมด ในผู้จัดการออนไลน์ (ลิ้ง)
อาจารย์พิเศษมหาวิยาลัยมหิดล ปี 2560 ถึง ปัจจุบัน
วิทยากรในหลักสูตร ผู้อำนวยการระดับสูงรุ่นที่ 7 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
บรรยายในหลักสูตร ผู้พิพากษาประจำศาล (ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 75) สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม